Karkkikammo

Ritari, kissa, luola — Mielikuvituksen hyödyntäminen visuaalisessa viestinnässä

Vuosi
2022

Asiakas
Kansaneläkelaitos

Projekti
Maisterin opinnäytetyössäni Aalto-yliopiston visuaalisen viestinnän maisteriohjelmaan tutkin, kuinka Kelan tarjoamaa sähköistä lääkemääräyspalautetta voitaisiin markkinoida lääkäreille.

Opinnäytetyö koostuu kolmesta osasta. Historiakatsauksessa tarkastelin valistusaiheisten julisteiden kehitystä ja pohdin, mikä tekee julisteesta katsojalle erityisen mielenkiintoisen hyödyntäen Wolfgang Iserin narratiivisten aukkojen teoriaa. Haastatteluosassa loin lääkärihaastatteluiden ja empaattisen tutkimuksen avulla käsitystä lääkäreiden arjesta ja nostin esiin lääkäreille tärkeitä arvoja. Produktiossa suunnittelin näiden pohjalta julistesarja, jota voitaisiin käyttää lääkemääräyspalautteen markkinoinnissa.

Opinnäytetyön tein yhteistyössä poikkitieteellisen Aalto Thesis -ryhmän kanssa Opinnäytetyön lopullinen arvosana (ja palaute) oli kiitettävä.

Vastuualueet
Tutkimus, käyttäjähaastattelut, luova suunnittelu, kuvitus, raportointi

Knight, cat, cave — Imagination in visual design

Year
2022

Client
The Social Insurance Institution (Kela)

Project
This project is my master's thesis for Aalto University's Visual Communication Design master's programme, and it's purpose is to investigate how Kela could better market its prescription feedback system meant for Finnish physicians.

This thesis consists of three parts: historical survey, interview section and a production. In the historical survey I examined poster history, concentrating especially on educational posters. The focus of the historical survey was to reflect what makes a poster interesting to the viewer. To help define interest, I used Wolfgang Iser’s theory of narrative gaps.

In the interview section I used themed interviews and emphatic research methods to create impressions of physicians’ ordinary life and to find values important to physicians. The historical survey and the interviews create a basis for the production part of the thesis, a poster series. The poster series strived to reach its’ focus group and to create memorable marketing campaign for the prescription feed- back system by combining surprising, imaginative visuals with values important to physicians.

This thesis was made in collaboration with multidisciplinary Aalto Thesis Group. The grade given to the thesis was very good.

Responsibilites
Research, interviews, creative design, illustration, reportage, customer relations